Lokacija:
Naručilac:
Investitor:
Godina:
Usluga:
Veličina objekta:

Vrh planine Kablar, Srbija
’’Energoprojekt Arhitektura i Urbanizam’’ d.o.o.. Beograd
PI „Turistička organizacija Čačka“
U toku
Idejno rešenje i projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođenje
1000 m2 konzolnih platformi iznad vertikalnih stenovitih litica