Lokacija:
Naručilac:
Investitor:
Godina:
Usluga:
Veličina objekta:

„Beograd na vodi“, Srbija
’’ArhiPro’’ d.o.o. Beograd
„Beograd na vodi“ doo, Srbija
2019-2020.
Projekat konstrukcije za građevinsku dozvolu i izvođački projekat
48.000m2